Systems Engineering

Kansainvälinen Systems Engineering -alan järjestö INCOSE määrittelee termin Systems Engineering vapaasti suomennettuna ”poikkitieteelliseksi lähestymistavaksi ja keinoiksi toteuttaa onnistunut järjestelmä”. Tieteenalana Systems Engineering on hyvin laaja ja sen periaatteiden onnistunut soveltaminen vaatii aina asiantuntemusta sekä Systems Engineering -alalta että varsinaiselta sovellusalueelta. Tämän takia käytetäänkin usein tiimityöskentelyä, jotta riittävä asiantuntemus saadaan kokoon.

Systems Engineering -prosessit

SYSE Oy voi auttaa organisaation toimintajärjestelmän kehittämistä Systems Engineering -prosessien pohjalta. Standardin ISO 15288 mukaisia prosesseja voidaan soveltaa osana yrityksen toimintajärjestelmää. Lisäksi prosesseja voidaan tarvittaessa räätälöidä yksittäistä asiakasprojektia varten, jotta sen erityisvaatimukset saadaan täytettyä. SYSE Oy voi auttaa laatimaan projektille Systems Engineering Management Planin (SEMP) vaikkapa toimitettavaksi tarjouksen osana asiakkaalle.

Vaatimustenhallinta

Laatu on vaatimusten täyttymisen aste. Asiakkaan ja muiden sidosryhmien tarpeet täytyy tunnistaa ja kuvata yksiselitteisinä vaatimuksina. Vaatimukset täyttävän järjestelmän (tuotteen) kehittämisen lähtökohtana tulee olla selkeät sidosryhmävaatimukset. Vaatimustehallinnan tehtävänä on tunnistaa, analysoida, jalostaa sekä hallita vaatimuksia tuotteen koko elinjakson ajan.

SYSE Oy voi auttaa vaatimustenhallinnan menettelyjen ja työkalujen kehittämisessä osana organisaation teknistä prosessia. Tarvittaessa vaatimustenhallinnan menettelyt voidaan sovittaa yksittäisen asiakasprojektin erityisvaatimuksiin.

Todentaminen ja kelpuutus

Vaatimusten täyttyminen täytyy todentaa – muutoin tuotteen laatua ei voi mitata. Todentaminen (verifiointi) on yleensä toimittajan vastuulla ja se edellyttää objektiivisen näytön antamista siitä, että vaatimukset on täytetty eli ”järjestelmä on rakennettu oikein”. Kelpuutus (validointi) on taas yleensä ostajan vastuulla. Kelpuutuksessa arvioidaan oikeassa toimintaympäristössä ja oikeilla käyttäjillä, että järjestelmä vastaa asiakkaan ja sidosryhmien tarpeita eli että ”on rakennettu oikea järjestelmä”. Kriteerit todentamiselle ja kelpuutukselle on syytä miettiä ja vahvistaa heti alkuvaiheessa kun vaatimukset määritetään.

SYSE Oy voi auttaa todentamisen ja kelpuutuksen suunnittelussa ja tarvittaessa osallistua myös toteutukseen.