Konfiguraationhallinta

Konfiguraationhallinnan suunnittelu

Edellytys konfiguraationhallinnalle voi tulla asiakkaalta esimerkiksi AQAP-2110 standardin vaatimuksena tai organisaation sisäisestä tarpeesta kehittää toimintaa. AQAP-2110 edellyttää, että toimitusprojektin konfiguraationhallinta on suunniteltu ja dokumentoitu.

SYSE Oy voi auttaa kehittämään organisaation tai vaikkapa yksittäisen toimitusprojektin konfiguraationhallintaa vastaamaan standardin AQAP-2110 ja/tai ISO 10007 vaatimuksia. SYSE Oy voi myös auttaa luomaan esimerkiksi tarjouspyynnössä edellytetty konfiguraationhallintasuunnitelma projektille.

Konfiguraatiohallintayksiköiden tunnistaminen (Configuration Identification)

Projektin tai järjestelmän (tuotteen) konfiguraationhallinnan suunnittelun ensimmäisiä tehtäviä on tunnistaa hallittavat nimikkeet ovat ne sitten dokumentteja, ohjelmistoja tai fyysisiä nimikkeitä. Alkuvaiheessa nämä kaikki eivät tietenkään ole vielä tarkasti tiedossa, mutta tuotekehityksen edetessä hallittavien nimikkeiden määrä tarkentuu.

SYSE Oy voi auttaa määrittämään tarvittavat hallintanimikkeet.

Muutoshallinta (Change control)

Tuotteen elinjakson aikaisten muutosten hallinta on erittäin tärkeää ja usein myös aikaa vievää. Mutta ilman huolellista muutoshallintaa riski siitä että lopputuote ei vastaa vaatimuksia on erittäin suuri. Keskeisiä elementtejä on muutoshallinnan prosessi (kuka, mitä, milloin jne),

SYSE Oy voi auttaa kehittämään muutoshallinnan prosessia, työkaluja ja menettelyitä: esimerkiksi Engineering Change Proposal ja Configuration Control Board.

Tilakirjanpito (Configuration Status Accounting)

Tilakirjanpidon tehtävä on jäädyttää tuotetta määrittävät dokumentit vaiheittain tuotekehityksen edetessä. Tämä tapahtuu luomalla ns.baselinet teknisten katselmusten tuloksena. Jäädytetyt baselinet dokumentoidaan yleensä organisaation PDM-järjestelmään. Jossain tapauksissa dokumentointi voidaan joutua toteuttamaan erillisenä yksittäiselle projektille.

SYSE Oy voi auttaa määrittämään tarvittavat baselinet ja niiden tarkemman sisällön sekä osallistua haluttaessa tietojärjestelmätoteutuksen suunnitteluun.

Konfiguraation auditoinnit (Configuration Audits)

Standardeissa konfiguraationhallintaan on yleensä määritetty sisältyvän kaksi auditointia: näistä ensimmäinen on yleensä fyysisen rakenteen auditointi (Physical Configuration Audit, PCA) ja toinen toiminnallisen rakenteen auditointi (Functional Configuration Audit, FCA). PCA:n tarkoituksena on varmistua, että valmistettu järjestelmä vastaa suunnitteludokumentaatiota. FCA:n tarkoituksena taas on varmistua siitä, että järjestelmä täyttää sille asetetut toiminnalliset vaatimukset. Mahdolliset poikkeamat raportoidaan ja niille tehdään korjaavat toimenpiteet.

SYSE Oy voi auttaa auditointien suunnittelussa ja toteutuksessa.